OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LE1J/00017843/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworze Marcin Laśkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-05-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jaworze mającego siedzibę przy ul. Klasztorna 5 w sali nr 36, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Danuta Łuczak
położonej: 59-411 Paszowice, Kłonice – pałac (zespół pałacowo-parkowy) wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi oraz działkami: 29/2, 110, 111/1, 111/2, 111/4, 119/5, 119/11
Łączna powierzchnia działek: 49ha 56a 85mkw dla której Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1J/00017843/7
Suma oszacowania wynosi 6.579 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4.934 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 657 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 45 10902444 0000 0001 1761 9963 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jaworze przy ul. Klasztorna 5 w pok. sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jaworze odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.